-En del av MDFT Sverige

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB

Föräldracentrum i Malmö har sedan 1998 arbetat med familjer i behov av att förändra sin livssituation.

​I början av 2009 vidareutvecklade vi vår verksamhet med ännu större fokus på ungdomar med drogmissbruk.

​2011 bildades vårt nya företag Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB då vi introducerade en ny och för Sverige helt unik behandlingsmetod, nämligen multidimensionell familjeterapi (MDFT).

Multidimensionell familjeterapi i svensk kontext är en manualstyrd, evidens- och familjebaserad öppenvårdsbehandling som är särskilt utvecklad för ungdomar, och dess anhöriga i samsjuklighet med begynnande eller pågående missbruk, NP problematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och andra avvikande beteenden.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas multidimensionell familjeterapi som åtgärd vid behandling av ”användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år.”

Aktuellt

Här håller vi dig uppdaterad kring vad som händer inom vår verksamhet härnäst. Håll utkik!

Behandlingsmetoder

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB’s terapiverksamhet består i att behandla ungdomar i åldrarna 12-24 med drogproblem, psykisk ohälsa, kriminalitet, neuropsykiatri och andra avvikande beteenden. I behandlingen deltar även ungdomarnas föräldrar, familjer och sociala nätverk. Vi arbetar framförallt med metoden multidimensionell familjeterapi. Våra terapeuter har även utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) – Steg 1, dialektisk beteendeterapi, beteendevetenskap, tolvstegsprogram och pedagogik. 

Vad är MDFT?

Multidimensionell Familjeterapi

MDFT – multidimensionell familjeterapi – är en familjebaserad öppenvårdsbehandling där den primära målgruppen är ungdomar med drogproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, neuropsykiatri och andra avvikande beteenden.

Vi arbetar i fyra domäner: 1) ungdomen, både som individ och som medlem i sin familj och kamratgrupp; 2) föräldern, både som vuxen individ och i hans eller hennes roll som mamma/pappa; 3) familjesfären och familjens relationer, som framgår av dess transaktionsmönster; 4) utomfamiljära resurser med positiva såväl som negativa influenser.

MDFT består av en förenande terapeutisk filosofi och klinisk metod. Den förlitar sig på en samtida empirisk bas för risk- och skyddsfaktorer samt kända orsaker till tonåringars drogmissbruk och relaterade problem för att bedöma och gripa in i tonåringarnas och deras föräldrars liv.

MDFT-metoden har utvecklats och testats sedan 1985 i sju större, avslutade randomiserade kliniska studier; en randomiserad förebyggande studie och åtskilliga studier av behandlingsutveckling och processer, vilka har belyst viktiga förändringsrelaterade aspekter i den terapeutiska processen. MDFT har i alla dessa studier visat ett övertygande resultat gentemot andra utvalda öppenvårdsbehandlingar.
Läs mer

Vad är KBT?

Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en behandlingsmetod som syftar till att förändra tankar, känslor och beteendemönster vid t.ex. ångesttillstånd, depression eller missbruk. KBT-behandlingen kännetecknas av dess fokus på nuet och framtiden snarare än det förflutna.

Arbetssättet inom kognitiv beteendeterapi kallas kollaborativ empirism, vilket innebär att terapeuten och klienten gemensamt kartlägger problem och tillsammans hittar alternativ till sådana tankar, känslor och beteenden som inte är ändamålsenliga. Varje behandlingstillfälle följer en förutbestämd agenda: vanligtvis inleds sessionen med en summering av den gångna veckan och en genomgång av klientens hemuppgift; därefter väljer man tema för dagens session och arbetar med detta tema med KBT-tekniker.

Under behandlingens gång kan ett flertal tekniker tillämpas. Ett exempel på en sådan teknik är exponering, dvs.att klienten medvetet utsätter sig för det som uppfattas som ångestfyllt för att därmed minska obehagskänslorna på sikt; detta sker genom nyinlärning (man vänjer sig vid situationen), kognitiv omstrukturering (man tänker annorlunda om situationen) samt känsloreglering (att man lär sig stå ut med känslorna som uppstår i samband med situationen).

Den enskilda sessionen avslutas med genomgång av dagens arbete och val av ny hemuppgift. Syftet med hemuppgifterna är att låta terapin fortsätta "utanför behandlingsrummet" genom att klienten utför praktiska övningar. Här, liksom i metoden för multidimensionell familjeterapi, uppmuntras och stöttas klienten i arbetet med att själv aktivt åstadkomma de förändringar som är nödvändiga för en bättre tillvaro och ett bättre liv.

Ungdomars drogmissbruk

– behandling

Behandling av ungdomar i missbruk

Ungdomars utveckling innebär risktagande och experimentering. Att ta sunda risker i en kontrollerad miljö bidrar till deras mognadsprocess, hjälper dem att testa sina gränser samt utveckla sina färdigheter och självständighet. Här talar vi dock om en avvikelse som har sin uppkomst i osunt risktagande, nämligen användandet av alkohol och andra droger. Denna avvikelse leder till en mängd kort- och långsiktiga problem och hindrar ungdomens normativa utveckling. Ungdomars drogmissbruk är ett folkhälsoproblem av nationell såväl som internationell betydelse och är ett avvikelsesyndrom som kan fortsätta in i vuxenlivet om behandling inte sätts in.

En lyckad behandling

Omfattande, multifacetterade och multikomponenta behandlingsmodeller är nödvändiga för en framgångsrik behandling. Denna typ av modeller intygar att det finns flera vägar in i missbruk och att det finns flera vägar ut. De största utmaningarna för kliniker är att vara:

  • Kunniga om olika aspekter av tonåringars liv
  • Kunniga att samarbeta med olika myndigheter, individer och institutioner som figurerar i tonåringens liv
  • Villiga att lämna tidigare behandlingsmetoder bakom sig och lära sig nya metoder med flera komponenter som inriktas på individ, familj och multisystemiska aspekter.
  • Medvetna om att engagemang är nyckeln – särskilt med ungdomen, men även med föräldrarna
Läs mer

MDFT – multidimensionell familjeterapi – är en familjebaserad öppenvårdsbehandling där den primära målgruppen är ungdomar med drogproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, neuropsykiatri och andra avvikande beteenden.

Vi arbetar i fyra domäner: 1) ungdomen, både som individ och som medlem i sin familj och kamratgrupp; 2) föräldern, både som vuxen individ och i hans eller hennes roll som mamma/pappa; 3) familjesfären och familjens relationer, som framgår av dess transaktionsmönster; 4) utomfamiljära resurser med positiva såväl som negativa influenser.

MDFT består av en förenande terapeutisk filosofi och klinisk metod. Den förlitar sig på en samtida empirisk bas för risk- och skyddsfaktorer samt kända orsaker till tonåringars drogmissbruk och relaterade problem för att bedöma och gripa in i tonåringarnas och deras föräldrars liv.

MDFT-metoden har utvecklats och testats sedan 1985 i sju större, avslutade randomiserade kliniska studier; en randomiserad förebyggande studie och åtskilliga studier av behandlingsutveckling och processer, vilka har belyst viktiga förändringsrelaterade aspekter i den terapeutiska processen. MDFT har i alla dessa studier visat ett övertygande resultat gentemot andra utvalda öppenvårdsbehandlingar. Läs mer.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en behandlingsmetod som syftar till att förändra tankar, känslor och beteendemönster vid t.ex. ångesttillstånd, depression eller missbruk. KBT-behandlingen kännetecknas av dess fokus på nuet och framtiden snarare än det förflutna.

Arbetssättet inom kognitiv beteendeterapi kallas kollaborativ empirism, vilket innebär att terapeuten och klienten gemensamt kartlägger problem och tillsammans hittar alternativ till sådana tankar, känslor och beteenden som inte är ändamålsenliga. Varje behandlingstillfälle följer en förutbestämd agenda: vanligtvis inleds sessionen med en summering av den gångna veckan och en genomgång av klientens hemuppgift; därefter väljer man tema för dagens session och arbetar med detta tema med KBT-tekniker.

Under behandlingens gång kan ett flertal tekniker tillämpas. Ett exempel på en sådan teknik är exponering, dvs.att klienten medvetet utsätter sig för det som uppfattas som ångestfyllt för att därmed minska obehagskänslorna på sikt; detta sker genom nyinlärning (man vänjer sig vid situationen), kognitiv omstrukturering (man tänker annorlunda om situationen) samt känsloreglering (att man lär sig stå ut med känslorna som uppstår i samband med situationen).

Den enskilda sessionen avslutas med genomgång av dagens arbete och val av ny hemuppgift. Syftet med hemuppgifterna är att låta terapin fortsätta ”utanför behandlingsrummet” genom att klienten utför praktiska övningar. Här, liksom i metoden för multidimensionell familjeterapi, uppmuntras och stöttas klienten i arbetet med att själv aktivt åstadkomma de förändringar som är nödvändiga för en bättre tillvaro och ett bättre liv.

Ungdomars utveckling innebär risktagande och experimentering. Att ta sunda risker i en kontrollerad miljö bidrar till deras mognadsprocess, hjälper dem att testa sina gränser samt utveckla sina färdigheter och självständighet. Här talar vi dock om en avvikelse som har sin uppkomst i osunt risktagande, nämligen användandet av alkohol och andra droger. Denna avvikelse leder till en mängd kort- och långsiktiga problem och hindrar ungdomens normativa utveckling. Ungdomars drogmissbruk är ett folkhälsoproblem av nationell såväl som internationell betydelse och är ett avvikelsesyndrom som kan fortsätta in i vuxenlivet om behandling inte sätts in.

En lyckad behandling

Omfattande, multifacetterade och multikomponenta behandlingsmodeller är nödvändiga för en framgångsrik behandling. Denna typ av modeller intygar att det finns flera vägar in i missbruk och att det finns flera vägar ut.

De största utmaningarna för kliniker är att vara:

  • Kunniga om olika aspekter av tonåringars liv
  • Kunniga att samarbeta med olika myndigheter, individer och institutioner som figurerar i tonåringens liv
  • Villiga att lämna tidigare behandlingsmetoder bakom sig och lära sig nya metoder med flera komponenter som inriktas på individ, familj och multisystemiska aspekter.
  • Medvetna om att engagemang är nyckeln – särskilt med ungdomen, men även med föräldrarna

Läs mer.

Om oss

Samtliga behandlare vid Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB har högskolekompetens och långvarig klinisk erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer. 

Våra medarbetare har samlad kompetens inom beteendevetenskap, pedagogik, tolvstegsterapi, kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi samt multidimensionell familjeterapi. 

Föreståndare och verksamhetsansvarig är Adam Tengelin som har 25 års erfarenhet av att arbeta med människor med missbruksproblematik.

Genom våra samarbetspartners kan vi även erbjuda tjänster i psykiatri, såsom utredning, diagnosticering och medicinering. För oss är det viktigt att göra en helhetsbedömning av individens problem för att på bästa sätt kunna hjälpa honom/henne och familjen att förstå och agera utifrån sin situation. Bedömningar och utredningar ingår i vår dygnskostnad.

Föräldracentrum har sedan 1998 bedrivit behandling i öppenvård för familjer med olika svårigheter. Vårt mål är att hjälpa barn och föräldrar genom att stödja och vägleda föräldrarna i deras föräldraskap. Grunden i Föräldracentrums behandlingsprogram bygger på MDFT-metoden såväl som kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandlingen arbetar vi tillsammans med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till det aktuella problemet. Flexibilitet och lättillgänglighet är viktiga ledord för oss, därför är vi tillgängliga större delen av dygnet via vår jourtelefon.

Vi som arbetar på Föräldracentrum har lång erfarenhet av förändringsarbete med barn och familjer. Hos oss träffar du alkohol/drogterapeut, beteendevetare, KBT-terapeut, psykolog, läkare och psykiater – samtliga med brett spektrum inom sitt område. 

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB har ramavtal med Skåne, Halland och Kronobergs Län samt Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Sigtuna, Huddinge, Haninge, Södertälje, Nykvarn och Salem. 

MDFT är ett av oss registrerat varumärke i både Sverige och Danmark. ®

Målsättningar

Vi vill göra våra klienter delaktiga genom att uppmärksamma, respektera och använda familjens befintliga styrkor och resurser.

Familjebehandlingens syfte är att öka familjens känsla av kompetens och ta kontroll över sina egna liv.

Vi som arbetar med Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB erbjuder våra uppdragsgivare den bästa och mest kostnadseffektiva vården för deras klienter.

Vårt upptagningsområde är hela landet och vi tar emot ungdomar i åldern 12-24 år.

Övriga Tjänster

Vi erbjuder även utbildningar och enskild terapi.

Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB’s kvalitetssäkring och dokumentation sker genom IDOK journalföringssystem.

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande..
..Eller maila oss på
​​Multidimensionell Familjeterapi Sverige AB
Nordlinds väg 95
217 73 Malmö
Org nr: 556843-8302
Besöksadress Stockholm
Luntmakargatan 96
11351 Stockholm
Besöksadress Göteborg
Kungsgatan 12
411 19 Göteborg